Kapituła certyfikacji punktów IT

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Kapituła certyfikacji punktów IT

W wyniku współpracy wszystkich Regionalnych Organizacji Turystycznych, Polskiej Organizacji Turystycznej, Forum Informacji Turystcznych oraz Zespołu Roboczego ds. Informacji Turystycznej powołanego przez Forum ROT powstały ogólnopolskie ramy kategoryzacji punktów Informacji Turystycznej. Na Dolnym Śląsku proces kategoryzacji prowadzony jest przez DOT na podstawie uchwały nr 147/15/10/2008 Zarządu DOT z dnia 15.10.2008r.

Uchwała nr 147/15/10/2008 Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z dnia 15.10.2008r.

w sprawie powołania Kapituły Kategoryzacji
Punktów Informacji Turystycznej na Dolnym Śląsku

 Na podstawie § 23 ust 1 Statutu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, w powiązaniu z działaniami Polskiej Organizacji Turystycznej, Zarządu Forum Informacji Turystycznej oraz Zespołu Roboczego ds. Informacji Turystycznej powołanego przez Forum ROT w sprawie wprowadzenia ogólnopolskiego systemu kategoryzacji punktów i centrów informacji turystycznej uchwala się co następuje:

§1

1. Powołuje się Kapitułę Kategoryzacji Punktów Informacji Turystycznej na Dolnym Śląsku zwaną dalej Kapitułą.
2. W skład Kapituły powołuje się:
a) Przewodniczącego Kapituły – Prezesa Zarządu DOT
b) Wiceprzewodniczącego Kapituły – Dyrektora Biura Zarządu DOT
c) wyznaczonych, na podstawie odrębnych pełnomocnictw, pracowników Biura DOT
3. Skład Kapituły może być uzupełniany przez ekspertów na podstawie decyzji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Kapituły lub na wniosek członków Zarządu.
4. Kapituła może zostać odwołana przez Zarząd w każdym czasie.

§ 2

1.Pracami Kapituły kieruje jej Przewodniczący.
2. Przewodniczący Kapituły jest upoważniony do reprezentowania Kapituły, w zakresie jej zadań statutowych, na zewnątrz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Kapituły lub niemożności działania jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący Kapituły.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Kapituły lub Wiceprzewodniczącego Kapituły, zadania, o których mowa w pkt 1, mogą być wykonywane, na podstawie pisemnego upoważnienia przez pozostałych Członków Kapituł.
4. Obsługę techniczno-administracyjną prac Kapituły prowadzi Biuro Zarządu DOT

§ 3

1. Do zadań Kapituły należeć ma w szczególności:
b) przyznawanie kategorii punktom informacji turystycznej
c) prowadzenie procedury kategoryzacyjnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach na 1, 2 , 3 do niniejszej uchwały.
d) utrzymywanie stałego kontaktu z POT, ROT i innymi Kapitułami kategoryzacyjnymi w Polsce
f) tworzenie programów na rzecz integracji punktów informacji turystycznej
h) prowadzenie działalności promocyjnej d/t systemu kategoryzacji punktów informacji turystycznej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

———————————————————————–

Aby zgłosić nowy punkt informacji turystycznej do ogólnopolskiej kategoryzacji prosimy wypełnić ankietę na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej: https://maps.pot.gov.pl/certyfikacja-it/

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełnienie ankiety dostęp

Zapraszamy na Dolny Śląsk